Marthamariyam Vanithasamajam

President  :  Rev. Fr. Don Paul Thadikkaran
Vice President  :  Rahel Alias, Karedath
Secretary  :  Shimy Mathew Paravattil
Joint Secretary  :  Baby Mathai Plachery
Tresherar  :  Gigi Poulose Paravattil